Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2024-01-15.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-15.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Karolina Tecław - Turska, ktt.strzyzew@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 739 80 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im.F.Chopina w Strzyżewie
Adres: Strzyżew ul. Anny Wiesiołowskiej 1, 63-405 Sieroszewice
E-mail: sp-strzyzew@wp.pl
Telefon: 62 739 80 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

63-405 Sieroszewice Strzyżew, ul.Anny Wiesiołowskiej 1
Tel.: +48627398002
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Strzyżewie znajduje się w Strzyżewie przy ul. Anny Wiesiołowskiej 1.

Budynek posiada trzy wejścia w tym jedno wejście pomocnicze - ewakuacyjne (od strony wschodniej), wejście ewakuacyjne (na sale gimnastyczną) oraz wejście główne (od strony zachodniej) na parterze:

- wejście wyposażone jest w standardowe drzwi, nieoznakowane, nieautomatyczne, oświetlone, dobrze widoczne na tle fasady, zabezpieczone są samozamykaczem, przed i za drzwiami nie ma stopni ani progów, przy drzwiach nie ma domofonu,

- budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, jest właściwie oznakowany (np. przy pomocy piktogramów – oznaczeń przeciwpożarowych)

- nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i pozbawiona przeszkód,

- budynek składa się z parteru oraz piętra,

- do wejścia głównego na parterze prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,

- wewnątrz budynku ciągi komunikacyjne posiadają oznaczenia fakturowe (różne kolory posadzki) ułatwiające nawigacje,

- na piętro prowadzą schody, schody są proste i posiadają taki sam kształt i wysokość, nie ma wyróżnienia początku i końca biegów schodów, schody wyposażone są w poręcze (brak oznaczenia pięter na poręczach w alfabecie Braille’a), brak oznaczeń fakturowych przed schodami, schody są oznaczone kontrastowo (różne kolory), powierzchnia schodów jest antypoślizgowa,

- budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd na piętro,

- w większości pomieszczeń jest możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,

- w pomieszczeniach istnieje możliwość regulowania natężenia światła,

- w budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w uchwyty (także składane) ułatwiające przesiadanie się na muszle klozetową,

- wszystkie pozostałe toalety wyposażone są w urządzenia (podajniki mydła, pojemniki z ręcznikami itp.) umożliwiające korzystanie z nich na wózkach inwalidzkich w sposób przewidywalny i łatwy w obsłudze, w pomieszczeniach tych nie ma przycisków alarmowych

- elementy wyposażenia, meble, urządzenia, drzwi są dobrane w odpowiednim kontraście, umożliwiające samodzielną lokalizację i obsługę przez osoby słabowidzące,

- sekretariat zlokalizowany jest na parterze,

- brak jest ogólnej tablicy informacyjnej, wyświetlaczy wideo tekstu,

- dostępne są oznaczenia symboliczne oraz informacje pisemne – tablice informacyjne, zamontowane w sposób skontrastowany i umieszczone na odpowiedniej wysokości z zastosowaniem czytelnej czcionki,

- w budynku brak jest dostępu do informacji dotykowej oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

- przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe (nawierzchnia utwardzona) z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi,

- na teren budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- budynek posiada dźwiękowy system powiadamiania alarmowego,

- w budynku oznakowano drogi ewakuacji wyposażone w piktogramy – oznaczenia przeciwpożarowe.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.